logotyp
Přihlášení pro registrované

Ochrana osobních údajů

  IANTD Central Europe, s.r.o., IČ 45791597,
  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13834
  Informace o opatřeních na ochranu osobních údajů a zásady ochrany pro uživatele našich webových stránek


  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Společnost IANTD Central Europe s.r.o. ( dále jen Společnost) zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje").

  Vaše Osobní údaje, Společnost zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

  plnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na žádost subjektu údajů,

  pro splnění našich právních povinností,

  z důvodu nezbytných pro účely ochrany oprávněných zájmů,

  Vašeho souhlasu.

  Osobní údaje budou Společností poskytnuty těmto třetím osobám:

  externí účetní,

  externí advokátní kanceláři pouze v případě řešení konkrétních případů,

  osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby,

  osobám určeným na základě Vaší žádosti a smlouvy.

  Osobní údaje členů IANTD budou Společností zpracovávány po dobu trvání – členství v IANTD, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 5 let od ukončení členství (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší). Osobní údaje ostatních osob budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smluvního vztahu s těmito případnými osobami, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle po dobu 3 let (nestanovují-li právní předpisy, např. daňové, dobu delší, či nevyplývá –li potřeba delšího zpracování z důvodu běhu reklamačních lhůt – max. 10 let).

  V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

  Právo na přístup k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat
  o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu/výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7. Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

  Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

  Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Společnosti či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

  Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na poštovní adresu, či elektronickou formou na e-mailové adrese:gdpr@iantd.cz

  Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

  Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost poskytnutí plnění ze strany IANTD Central Europe s.r.o ., IANTD/IAND Inc.

  Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani
  k profilování.

  Člen IANTD má možnost přístupu k osobním údajům, které v rámci organizační struktury IANTD jsou předmětem zpracovávání a uchovávání, má možnost jejich on-line kontroly a aktualizace prostřednictvím webových stránek IANTD za použití hesla. Heslo je automaticky generováno při 1. přihlášení se člena do systému s tím, že člen má možnost kdykoli přihlašovací heslo změnit.

  2. PŘIJATÁ OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Společnost přijala technická opatření k ochraně analogových i elektronických dokumentů, Směrnici o ochraně osobních údajů a Bezpečnostní směrnici a vede záznamy o zpracování údajů v souladu s podmínkami GDPR. Osobní údaje členů IANTD jsou předávány do třetích zemí pouze v rámci organizační struktury IANTD a na žádost poskytovatelů těchto údajů a v rozsahu stanoveném smlouvou se subjektem údajů. Osobní údaje jiných osob nejsou předávány jiným subjektům s výjimkou případného předání dle bodu 1.3.

  3. DALŠÍ ZÁSADY OCHRANY PRO UŽIVATELE WEBOVÝCH STRÁNEK

  3.1. Jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek iantd.cz informuje naše společnost o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese gdpr@iantd.cz. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování

  3.2. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme, s výjimkou osobních údajů členů IANTD, které nám byly poskytnuty v analogové podobě, přičemž členství je podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Tyto naše členy mladší 16 let zásadně nekontaktujeme ve věci zasílání jakýchkoli obchodních nabídek.

  3.3.Pro případ, ženás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Toto je rozsah zpracovávaných údajů, kterými mohou být zejména:

  - Vaše jméno a příjmení,

  - obchodní firma,

  - adresa nebo sídlo společnosti,

  - identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

  - telefonní číslo nebo

  - e-mailová adresa.

  3.4. Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

  3.5. Údaje, které nám poskytujete prostřednictvím webových stránek, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, vyplývajících z našich smluvních vztahů s Vámi.

  3. 6. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám s Vaším souhlasem či na Vaši žádost zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na gdpr@iantd.cz.

   


  Kryt z ušľachtilej ocele Frontier pre podperu

  eshop
  Kryty z ušľachtilej ocele ponúkajú ochranu podperám kmeňa proti korózii spôsobenej trieslovinami ...
  3772,70 Kč

  Samostrediaci ozubený veniec .325" pre reťazové kolesá Stihl Rozostup .325“. 7 zubov. Náboj Stihl, malý. Vnútorný priemer 17 mm.

  eshop
  Opotrebovaný ozubený veniec sa musí vymeniť, pretože vplyvom opotrebovania na ozubenom venci sa v...
  289,65 Kč

  Prestaviteľná nákova

  eshop
  Univerzálna nákova na roznitovanie všetkých typov reťazí. Hmotnosť: 135 g.
  377,27 Kč

  Pilník Öberg na reťaz Ø 3,2 mm. Dĺžka 150 mm.

  eshop
  Pilníky Öberg – značková kvalita pre profesionálnu prácuPilníky z karbónovej/chrómove...
  46,25 Kč
  Doprava:

  Zásilkovna s dobírkou 110 Kč
  Zásilkovna s platbou předem 90 Kč
  Doručení dopravcem na adresu s dobírkou 150 Kč
  Doručení dopravcem na adresu při platbě předem 110 Kč

  Platba:
  Převodem
  Dobírka

  Velikosti
  ANTD Central Europe, s.r.o.
  Alexandr Mikula
  Záběhlický zámek
  Za potokem 46/4
  Praha 10
  106 00
  Česká republika

  Telefon: +420 608 073 870

  E-mail: obchod@grube-eshop.cz
  www.lesnickepotreby.cz
  www.grube-eshop.cz

  IČO: 45791597
  DIČ: CZ45791597
  Telefon: +420 608 073 870
  E-mail: obchod@grube-eshop.cz
  Lesnické potřeby • Outdoor • Lov • Zahrada
  Nákupní košík
  položek v košíku: 0
  peněz v košíku: 0 Kč

  Created by © 2021 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek